IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr hab. - adiunkt.
  MARIUSZ GRYGIANIEC

  SPECJALIZACJA:

  ONTOLOGIA

Philosophy of Science Department
E-mail: ontology@wp.pl
[Personal Homepage]

Research interests and areas of competence:
Contemporary Analytic Metaphysics, History of the Lvov-Warsaw School, Philosophy of Mind, Philosophy of Science

Courses taught:

  • Introduction to Metaphysics

  • Introduction to Logic

  • Introduction to General Philosophy

  • Introduction to Ethics

  • Philosophical Analysis

  • Philosophy of Mind

  • Theories of Causation

  • Metaphysics of Human Person

  • Ontology of Mental Causation


 

Education:

 

2008, Post-Ph.D. in philosophy, University of Warsaw
Dissertation: "Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne" (Identity and Persistence. An Ontological Study) [Semper, 2007]

 

2001, Ph.D. in philosophy, University of Warsaw
Dissertation: "Spór o uniwersalia w Szkole Lwowsko - Warszawskiej" (The Universals Debate in the Lvov-Warsaw School)

 

1999, The University of Konstanz, Germany, Visiting Graduate Student

 

1995, M.A. in philosophy, University of Warsaw
Master's Thesis: "Kazimierz Ajdukiewicz wobec idealizmu" (Kazimierz Ajdukiewicz Against Idealism)

 

1993, M.A. in special pedagogy, Academy of Special Education (Warsaw)
Master's Thesis: "Teoria człowieka jako osoby w tomizmie konsekwentnym Mieczysława Gogacza i jej implikacje pedagogiczne" (A Theory of Human Being as a Person in Mieczysław Gogacz's Consequent Thomism and Its Pedagogical Implications)

 

Books:

 

        1. Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne (Identity and Persistence. An Ontological Study), Semper, Warszawa 2007.

        2. [edited with W. Strawiński and A. Brożek], Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin (In the Sphere of the Philosophies of Language, Science and Values), Semper, Warszawa 2006.

 

Articles, translations, interviews:

 

1.     "O czasoprzestrzeni", Filozofia Nauki 1(1998), s. 101-113.

2.     "Gegen den transzendentalen und subjektiven Idealismus. Zwei Argumente von Kazimierz Ajdukiewicz", Konstanzer Berichte. Philosophie der Geistes- und Sozialwissenschaften 1(2000), s. 1-16.

3.     "Leśniewski przeciw powszechnikom", Filozofia Nauki 3-4(2000), s. 109-125.

4.     "Metoda parafraz semantycznych a zagadnienie idealizmu", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1/37(2001), s. 95-111.

5.     "Aksjomatyczna rekonstrukcja reizmu według Czesława Lejewskiego", Filozofia Nauki 4(2001), s.5-17.

6.     "Kotarbiński przeciw uniwersaliom", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 3/39 (2001), s. 95-114.

7.     "Indywiduum", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1/45(2003), s. 91-100.

8.     "Reizm liberalny", Filozofia Nauki 2(2003), s. 5-22.

9.     [translation] A. Tarski, "Mscellanea logiczno-filozoficzne (z okresu warszawskiego)", [w:] J. J. Jadacki (red.), Alfred Tarski: Dedukcja i semantyka, Semper, Warszawa 2003, s. 11-14.

10.   [translation] M. Graczyk, "Ku kulturze racjonalnej argumentacji. Profesor Józef Bocheński z Fryburga kończy 90 lat", Filozofia Nauki 3-4(2003), s. 163-167.

11.   "Reistyczna koncepcja czasu", Filozofia Nauki 2 (2004), s. 111-126.

12.   "Analiza krytyczna pojęcia rzeczy w ontologii ewentyzmu punktowego", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1(2005), s. 107-120.

13.   "Teoria obiektów abstrakcyjnych Edwarda N. Zalty. Analiza i krytyka," Filozofia Nauki 1(2005), s. 25-40.

14.   "Variants and Criteria of Genidentity", [w:] A. Brożek, J. J. Jadacki, W Strawiński (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. II, Semper, Warszawa 2005, s. 161-171.

15.   "Metafizyka endurantyzmu", Edukacja Filozoficzna 40(2005), s. 139-150.

16.   "Genidentyczność a metafizyka persystencji: endurantyzm, perdurantyzm i eksdurantyzm", Filozofia Nauki 2(2005), s. 87-102.

17.   [interview] "Metafizyka a ontologia sytuacji. Rozmowa z Prof. Bogusławem Wolniewiczem", Filozofia Nauki 3(2005), s. 5-14.

18.   "W obronie mereologicznego esencjalizmu", Filozofia Nauki 3(2005), s. 57-69.

19.   "Incendium philosophiae", Filozofia Nauki 4(2005), s. 103-112.

20.   [interview] "Tomizm a scjentyzm. Rozmowa z Prof. Mieczysławem Gogaczem", Filozofia Nauki 4(2005), s. 5-14.

21.   "Entia per se et entia successiva", Edukacja Filozoficzna 41(2006), s. 25-39.

22.   "Quaestiones de compositione", [w:] W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Semper, Warszawa 2006, s. 336-351.

23.   "Odpowiedzi na tzw. szczególne pytanie o kompozycję", Edukacja Filozoficzna 42(2006), s. 35-48.

24.   "Identyczność osobowa w czasie: konsekwencje esencjalizmu", Filozofia Nauki 3(2006), s. 49-56.

25.   "Przeciw ewentyzmowi punktowemu. W hołdzie Prof. Zdzisławowi Augustynkowi", Filozofia Nauki 4(2006), s. 35-48.

26.   "'Four-Dimensionalism' - analiza i interpretacja", Filozofia Nauki 1(2007), s. 105-120.

27.   "Universalia in rebus et ante rem", Edukacja Filozoficzna 43(2007), s. 53-69.

28.   "Skrajne i egzotyczne teorie persystencji", Kwartalnik Filozoficzny 35(2007), z. 3, s. 109-130.

29.   "Zasady mereologicznego esencjalizmu", Filozofia Nauki 3(2007), s. 27-40.

30.   "Personal Identity trough Time: Some Consequences of Essentialism", [w:] A. Brożek, (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. III, Semper, Warszawa 2008, s. 61-67.

31.   "Spór o uniwersalia. Analiza argumentacji nominalistycznych", [w:] A. Brożek, (red.), Filozoficzne problemy nauki. Seminarium Lwowsko-Warszawskie, Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 186-211.

32.   "Problem psychofizyczny a mereologiczny esencjalizm", [w:] A. Brożek, (red.), Filozoficzne problemy nauki. Seminarium Lwowsko-Warszawskie, Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 485-494.

33.   "Simultaneity, Transitivity, and the Punctual Nature of Events", [w:] J. Odrowąż-Sypniewska, (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. IV, Semper, Warszawa 2008, s. 74-83.

34.   "Against the Doctrine of Temporal Parts", [w:] A. Horecka, (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. V, Semper, Warszawa 2008, s. 78-90.

35.   "Argument z superweniencji a niekonstruktywny naturalizm", Filozofia Nauki 3-4(2008), s. 91-103.

36.   "Monizm anomalny i epifenomenalizm", Filozofia Nauki 2(2009), s. 5-20.

37.   "Teoria części czasowych - tezy i argumentacje", Filozofia Nauki 4(2009), s. 49-70.

38.   "Eliminatywizm i artefakty", Filozofia Nauki 3(2010), s. 135-140.

39.   "Aksjomatyczne definicje genidentyczności", Filozofia Nauki 1(2011), s. 25-37.

40.   "Zdarzenia i momenty. Schemat interpretacji nieewentystycznej", Filozofia Nauki 1(2011), s. 39-52.

41.   "Ewentystyczna definicja rzeczy w świetle argumentu Adriana Kuźniara", Filozofia Nauki 1(2011), s. 53-56.

42.   "Trwanie w czasie", [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 211-276.

 

Other publications:

 

                a) "Pseudonaukowe, reformatorskie ideologie w niczym nie pomagają - sprzeciw wobec reformy edukacji", Gazeta Szkolna 52(2005), s. 5.

                b) [Encyclopedia entry] "Augustynek Zdzisław", Powszechna Encyklopedia Filozofii (Suplement 10), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 43-44.